RBTM BA/TT pod záštitou starostu mč.Po.Biskupice PÉK Zoltán, Mgr.

Informácie

Turnaj sa koná pod záštitou starostu mestskej časti  Mgr Zoltána Péka Podunajské Biskupice


PROPOZÍCIE TURNAJA
II. Bodovací turnaj mládeže regiónu BA/TT OPEN
súťažný ročník 2019/2020
     
1. Kategória  Najmladšie žiactvo (ročník 2009 a mladší) 
staršie žiactvo (ročník 2005 a mladší)
2. Dátum konania  17.11.2019
3. Usporiadateľ  STO Spoje Bratislava
4. Adresa hracej miestnosti  ZŠ Biskupická 21, 821 07 Bratislava
5. Riaditeľ turnaja  Anton Hamran ml
6. Hlavný rozhodca  Andrej Čajkovič
7. Zástupca hlavného rozhodcu  Juraj Sýkora
8. Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)  Andrej %Cajkovič
0944 200 612
9. e-mail pre doručenie prihlášky  andrej.cajkovic@gmail.com
10. Prihlášky doručiť do  (dátum, hodina) 15.11.2019 piatok
11. WWW stránka, na ktorej budú zverejnené oznamy a výsledky www.stospoje.sk
www.bstz.sk
12. Vklad  5 EUR za hráča 
13. Stravovanie  Občerstvenie  bufetovým spôsobom
14. Žrebovanie Pred začiatkom turnaja
15. Predpis  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie R-BTM BA/TT OPEN 2019/2020 a týchto propozícií 
16. Súťaže  Dvojhra 
17. Podmienky štartu  Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. Hráči z regiónu BA/TT bez obmedzenia počtu hráčov v danej kategórii. Hráči ostatných krajov Slovenska sa môžu zúčastniť turnaja do naplnenia limitu turnaja. Prednostne bude hráčmi z ostatných regiónov doplňovaná najmenej obsadená kategória. V piatok 15.11 . do 21:00 organizátor zverejní, ktorí prihlásení hráči mimo regiónu BA/TT sa môžu na turnaji zúčastniť.
18. Limit turnaja 8. stolov - maximálne 110 účastníkov turnaja
19. Rozhodcovia  Rozhodcov k stolom určí hlavný rozhodca z radov účastníkov 
20. Prezentácia  V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
21. Loptičky *** (značka, farba)  Joola ***
22. Ceny  Hráči na prvých troch miestach obdržia diplom a pohár 
23. Sťažnosti, protesty  V zmysle súťažného poriadku 
     
     
Všeobecné ustanovenia:   
Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 9. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný.
Hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 hod. odprezentovaní, alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.15 hod. v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.
Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. 
     
            Riaditeľ turnaja: Anton Hamran ml.                         Hlavný rozhodca: Andrej Čajkovič
Najmladší žiaci
Najmladšie žiačky
Starší žiaci
Staršie žiačky