Bodovací turnaj mládeže

Propozície

PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE

ROČNÍK 2014/2015

 

Vekové kategórie:

najmladšie žiactvo

nar. 1. 1. 2004 a mladší

 

 

 

mladšie žiactvo

nar. 1. 1. 2002 a mladší

 

 

 

staršie žiactvo

nar. 1. 1. 2000 a mladší

 

 

 

dorast

 nar. 1. 1. 1997 a mladší

 

1.

Kategória

Najmladšie, staršie žiactvo

2.

Dátum konania

5.10.2014

3.

Usporiadateľ

STO Spoje Bratislava

4.

Adresa hracej miestnosti

Biskupická 21 , Bratislava, 821 06;

5.

Riaditeľ turnaja

Andrej Čajkovič

6.

Hlavný rozhodca

Stanislav Sládkovič

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Andrej Čajkovič

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

 Andrej Čajkovič, 0944 200 612

9.

prihlášky

http://www.stospoje.sk/turnaje/bodovaci-turnaj-mladeze/registracia

 

10.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

4.10.2014 20:00 hod

11.

WWW stránka na ktorej budú zverejnené výsledky

http://www.stospoje.sk/turnaje/bodovaci-turnaj-mladeze/vysledky1

 

12.

Vklad

4 EUR za hráča

13.

Stravovanie

Formou bufetu

14.

Ubytovanie

 

15.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií

16.

Súťaže

Dvojhra

17.

Podmienky štartu

Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Toto ustanovenie sa týka aj najmladších žiakov a žiačok. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.

18.

Rozhodcovia

Hráči si rozhodujú sami

19.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

20.

Loptičky *** (značka, farba)

Buterflly

21.

Ceny

Poháre , diplomy

22.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

             

 

Všeobecné ustanovenia:

Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 8. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný.

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

Riaditeľ turnaja: .................................., v.r.                        Hlavný rozhodca .................................., v.r.

BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ KRAJSKÝ S T O L N O T E N I S O V Ý Z V Ä Z

29.9.2014
Propozície
Bodovacích turnajov mládeže (BTM) RSTZ Bratislava - Trnava
pre súťažný ročník 2014-2015

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Usporiadateľ : VV KSTZ (Bratislava – Trnava) + poverené odd./kluby

2. Miesto a termíny konania:

I. BTM: Najmladšie a staršie žiactvo - 5.10.2014 – Spoje Bratislava

Mladšie žiactvo a dorast - 19.10.2014 - Moravský Sv. Ján

II. BTM: Mladšie žiactvo a dorast - 30.11.2014 – Veľké Úľany

 

Najmladšie a staršie žiactvo - 14.12.2014 – Malacky

III. BTM: Najmladšie a staršie žiactvo - 15.2.105 – Pata (Veľké Úľany)

Mladšie žiactvo a dorast - 22.2.2015 – Spoje Bratislava

 

 

3. Prihlášky : najneskôr deň pred začiatkom BTM do 18,00 hod. , e-mailom nanasledovné adresy:

pre turnaj na Spojoch: stospoje@stospoje.sk

pre turnaj v Veľkých Úľanoch: sadrian@pobox.sk

pre turnaj v Mor. Sv. Jáne : info@skjanan.sk

pre turnaj v Pate: lubomir.sevcovic@gmail.com

pre turnaj v Malackách : vlado.mihocko@gmail.com

Prihlášky musia obsahovať všetky náležitosti ako prihlášky na SPM. Vzor prihlášky je možné

stiahnuť zo stránky www.sstz.sk.

4. Žrebovanie : pred začiatkom turnaja

5. Náklady : pretekári/ky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich

6. Informácie : Pavol Červeň- tel. 0903 818 899, e-mail: pavol.cerven@tebis.sk

oddielov/klubov

Vít D o b i š, Závalie 6, 920 01Hlohovec- tel. 0907-663 809, e-mail: vit.dobis7@gmail.com

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

7. Predpis : Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií.

8. Súťaže : dvojhry v každej kategórii.

9. Systém súťaží : 1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém

Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhrané sety z 5-ich.

10. Loptičky : 3 *** loptičky dodá usporiadateľ

11. Právo štartu : najmladšie žiactvo - ročník 2004 a mladší

mladšie žiactvo - ročník 2002 a mladší

staršie žiactvo - ročník 2000 a mladší

 

dorast - ročník 1997 a mladší

Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia.

V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. R-BTM sa môžu zúčastniť len

hráči/ky bratislavského a trnavského regiónu.

12. Vklady : 4 €/pretekár

13. Podmienka účasti: platný registračný preukaz.

14. Časový rozpis : 7,30 – 8,30 prezentácia

8,30 - 9,00 žrebovanie

9,15 - otvorenie a začiatok súťaží

Hráči, ktorí nebudú do 8,30 prezentovaní, alebo

neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení

a nebude možné ich opätovne zaradiť.

15. Námietky : podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.

16. Rozhodcovia : rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca.

17. Ceny: pretekári umiestnení na prvých troch miestach dostanú medailu,

18. Bodovanie : Bodovanie turnaja sa vykoná v zmysle pravidiel pre hodnotenie

diplom a víťaz aj športový pohár.

krajských, resp. regionálnych turnajov do SR rebríčkov pre sezónu

2014/2015.Pre zostavenie regionálneho rebríčka získavajú súťažiaci

BA/TT regiónu body vo svojej vekovej kategórii a tiež vo vekovej

kategórii o jednu vyššie tak, aby každý súťažiaci mal možnosť v danej

vekovej kategórii získať štyri bodové hodnoty, t.j. napr. do rebríčkov

najmladšieho žiactva sa započítajú výsledky dosiahnuté v turnajoch

najmladšieho a mladšieho žiactva atď.. Za umiestnenie o kategóriu

vyššie sa získaná bodová hodnota násobí koeficientom 1,5.

Hráči, ktorí sa umiestnia v danej kategórii na konečnom prvom mieste po odohratí všetkých

turnajov získajú pohár BA/TT regiónu, ktorí bude odovzdaný pri otvorení Majstrovstiev

regiónu. V prípade rovnosti bodov viacerých hráčov na prvom mieste sa o víťazovi rozhodne

nasledovne:

Víťazom sa stane ten hráč, ktorý má najvyšší súčet jeho dvoch výsledkov. V prípade rovnosti

dvoch výsledkov rozhodne najlepší výsledok. Ak ani v tomto prípade nie je rozhodnuté,

rozhodne o víťazovi ich ostatný vzájomný zápas.

19. Nahlasovanie výsledkov:

Usporiadateľ je povinný do 3-och dní (v stredu) po turnaji poslať: prezenčné

listiny, kompletné výsledky (skupiny aj „pavúkov“) a stručné vyhodnotenie predsedovi

Komisie mládeže KSTZ Bratislava Pavlovi Červenovi na jeho e-mailovu adresu

pavol.cerven@tebis.sk a kópiu aj spracovateľovi slovenských rebríčkov p. Alexymu

na e-mailovú adresu: pavol.alexy@stuba.sk

Hracie miestnosti regionálnych BTM a kontaktné osoby :

Miesto Adresa hracej miestnosti Kontaktná osoba Telefón

Spoje Bratislava Biskupická 21, Bratislava Andrej Čajkovič 0944 200 612

Veľké Úľany SŠ Veľké Úľany Adrián Somogyi 0911 622 006

Moravský sv. Ján ZŠ Sekule 119 Ondrej Kmoško 0905 710 400

Pata ZŠ Pata Ľubomír Ševčovič 0903 146 089

Malacky Sasinkova 73, Malacky Vladimír Mihočko ml. 0905 282 146

Stanislav S l á d k o v i č, v.r. Emil S t e h l í k, v. r.

predseda VV KSTZ Trnava predseda KM KSTZ Trnava

Dr. Ján V a n i a k, v.r. Pavol Č e r v e ň, v.r.

predseda VV BZST Bratislava predseda KM BZST Bratislava

KRAJSKÝ  STOLNOTENISOVÝ  ZVÄZ  BRATISLAVA  - T R N A V A

 

                                                                          Hlohovec,  1.10.2014    

     

                      

                                  

 

                                                                                             

 

 

 

 

Vec: Dodatok k Propozíciám R-BTM 2014/2015

 

 

Bodovanie R-BTM     Bratislava - Trnava    2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie

Počet bodov za umiestnenie

Počet bodov za umiestnenie

 

vo svojej vekovej kategórii

o kategóriu vyššie

1. miesto

100

150

2. miesto

80

120

3. -4. miesto

55

82,5

5. -8. miesto

40

60

9. -16. miesto

20

30

17. -32. miesto

10

15

33. miesto a viac

5

8

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Vít D o b i š , v. r.

                                                                       sekretár KSTZ Trnava

 

 

 

 

 

                                 

­­­­­­­­­­sekretár:         Vít Dobiš                                            mobil:            0907 663 809

 adresa:           Závalie 6, 920 01 Hlohovec               e-mail:                        vit.dobis7@gmail.com

najmladšie žiačky
staršie žiačky
Najmladší žiaci
Starší žiaci