bratislava2021


Touto cestou sa chceme poďakovať Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu z grantového programu na podporu pohybových aktivít, Podprogram 1, za poskytnuté finančné prostriedky na prenájom telocvične.